Llinell Gymorth Argyfwng 24 awr

0800 132 737

neu tecstiwch 'helpu' i

81066

Nid ar gyfer Penodiadau

Tystebau

Dyma ambell sylw gan weithwyr sydd wedi manteisio ar wasanaethau cwnsela Medra:

Mi helpodd fi ddod i gasgliadau fy hun ynghylch anawsterau oedd gen i a sut i’w hosgoi nhw yn y dyfodol.


Roedd hi’n ddefnyddiol trafod fy mhroblemau a sôn am eu heffaith arna i. Fe fuon ni’n trafod y straen ro’n i’n ei wynebu a sut i ymdopi â phethau.


Fy helpu i roi trefn ar fy mywyd  - llwyth gwaith – amser dadlwytho. Fe weithiodd!


Mae hwn yn wasanaeth mor werthfawr ac mi ydw i’n bersonol wedi elwa mewn cymaint o ffyrdd, yn bersonol a phroffesiynol. Mi ydw i mor ddiolchgar.


Fe wnaethon nhw fy helpu lot i ymdopi â gwahanol agweddau ar fy mhroblemau… Gwasanaeth ardderchog – llawn dealltwriaeth a chyngor da.


Fe ddangosodd i mi sut i adnabod beth oedd yn achosi’r straen a sut i’w osgoi.


Gallu trafod pethau gyda thrydydd person a bod yn wrthrychol am yr hyn y bues i trwyddo ar lefel bersonol.


Ro’n i’n gwerthfawrogi’r cyngor annibynnol a’r empathi wrth ddeall fy sefyllfa a’m hamgylchiadau.


Cyfle i drafod pethau gyda rhywun oedd yn deall.


Mae ...............yn Gwnsler medrus dros ben!