Llinell Gymorth Argyfwng 24 awr

0800 132 737

neu tecstiwch 'helpu' i

81066

Nid ar gyfer Penodiadau

Amdanom Ni

TreeMae Medra (CCTS) Cyf, (sy’n masnachu fel Gwasanaethau Cwnsela Medra), wedi hen ymsefydlu ym marchnad darparu gwasanaethau cwnsela. Cafodd y cwmni ei ffurfio yn 1994 a’i gofrestru yn gwmni cyfyngedig.

O’i swyddfa ym Mhorthaethwy, Ynys Môn, Gogledd Cymru, mae Medra wedi ennill cytundebau gyda chwmnïau bach, canolig a mawr yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys cwmni yng Nghymru  a enillodd wobr ‘Sunday Times Top 100 Companies To Work For’ yn 2010.

Mae gan ein cwnslerwyr gyfoeth o arbenigedd ac maent wedi derbyn hyfforddiant mewn llawer o feysydd fel:

 • Therapïau tymor byr
 • Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)
 • Dadsensiteiddio ac Ailbrosesu Symudiadau’r Llygaid (EMDR)
 • Gestalt
 • Therapi Ymddygiad Rhesymoli Emosiwn (REBT)
 • Ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness)

a gallant helpu unigolion, cyplau neu deuluoedd gydag amryw o faterion, gan gynnwys trawma, PTSD, profedigaeth, pryder, cymorth yn dilyn argyfwng, cam-drin, perthnasau, straen, iselder, teimlo’n flin, hunan-niweidio, a phroblemau sy’n cael eu hachosi gan anabledd corfforol, cam-drin rhywiol, cyffuriau ac alcohol.

Yn ogystal â gwasanaeth cwnsela i staff, gallwn hefyd roi hyfforddiant ac ymgynghori ynghylch amryw o feysydd fel:

 • Materion Iechyd Meddwl
 • Iselder
 • Cyfryngu
 • Manteisio ar Eich Potensial
 • Cyfathrebu’n Effeithiol

Mae ein cronfa fawr o Saesneg ac yn Gymraeg siarad Cynghorwyr yn cwmpasu ardal ddaearyddol eang, ac rydym bob amser yn chwilio i gynyddu'r ystod o arbenigedd a dewisiadau y gallwn ei gynnig cleientiaid.